201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Kunskapsdag Digitaliserad verksamhetsutveckling - 9 december

Syftet med dagen är att stärka kommunernas arbete med digitalisering i de olika verksamhetsområdena. Alla kommuner står idag inför utmaningen att effektivt tillhandahålla välfärdstjänster till medborgare och företagare som bor och är verksamma i kommunen.

För att få full utväxling av de möjligheter som digitalisering ger behöver de interna processerna i kommunerna utvecklas så att de drar full nytta av de nya potentialerna. Lyckas detta blir resultatet en effektivare verksamhet med hög kvalitet och nytta för kommunens medborgare och företag. Mer information kommer!

Familjehemsdagarna 22-23 oktober

Familjehemsdagarna är till dig som är familjehem på uppdrag av någon av länets kommuner. Av olika anledningar kan socialtjänsten behöva placera barn och unga utanför det egna hemmet. Det är ett stort ingrepp i ett barns liv. Samhället har ett särskilt ansvar för att barn och unga i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) får det stöd som de behöver utifrån sina specifika behov.

Samstämmig internationell forskning visar att samhällsvårdade barn är en högriskgrupp för att utveckla framtida psykisk och somatisk ohälsa. 


Socialtjänstens arbete med placering av barn och unga - 18 oktober

En riktad dag för socialsekreterare (s k barn- och familjehemssekreterare) och chefer som arbetar med placering av barn och unga. Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra att barnen får trygg och säker vård. Syftet med denna kursdag är att ge en grundlig genomgång av regelverket för socialtjänstens arbete med placeringar och
underlätta tillämpningen i praktiken.

Kontakta oss